fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน mottoraka.com

บริษัท มอตโต้ราคาดอทคอม
(“บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามา เยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยว กับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมี นโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุก ท่านโดยสังเขปดังนี้

Disclaimer policy นโยบายประกาศความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนำมาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงเพื่อในการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้ง หมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมข้อมูลรถยนต์มือหนึ่ง และมือสอง ฐานข้อมูลทางวิชาการและ ความรู้ในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯขอไม่ผิดชอบในความถูกต้องของบรรดา ข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่กำหนดในเว็บไซด์นี้

นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดขอบในความถูกต้องของข้อมูลในการโฆษณา รถยนต์มือสอง เช่น รูปภาพ ราคา และข้อมูลจำเพาะ ต่างๆ ดังนั้นผู้ที่สนใจจึงควรติดต่อ โดยตรงกับทางผู้ขาย (เต็นท์รถ) หรือผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้อง การตกลงซื้อขายรถยนต์มือสองที่ลง โฆษณากับทางบริษัท เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (เต็นท์รถ) บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการซื้อขายนั้นแต่อย่างใด

Copyrights ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของเว็บไซด์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บ ไซด์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ใน ลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)
เว็บไซต์ Mottoraka.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

เมื่อใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

เรามีนโยบายเผยแพร่ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายส่วนบุคคลลงบนหน้าเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้ เช่น ชื่อ หรือรายละเอียดของที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการใช้งานเว็บไซต์ เช่น เข้าชมเว็บไซต์หน้าไหนบ้าง

การใช้ข้อมูล
เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:
ก) เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง
ข) เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ
ค) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา
ง) เพื่อสร้างชุดรวมของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Mottoraka.com บางอย่าง
จ) เพื่อติดต่อคุณ:
– ตามที่คุณแจ้งขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่คุณส่งถึงเรา
– หากจำเป็นเราอาจต้องแจ้งคุณให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการของเรา
– เพื่อส่งคำยืนยันและการแจ้งเตือนการจอง คำประกาศหรือจดหมายข่าวที่คุณสมัครขอรับบริการ รวมถึงส่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
– เพื่อส่งอีเมล์ด้านการตลาดเกี่ยวกับบริการของเราหรือบริการของหุ้นส่วนของเราจากที่อยู่ของ Mottoraka.com เมื่อคุณเลือกขอรับบริการหรือตามที่กฎหมายอนุญาต คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมล์เหล่านี้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฏตรงด้านล่างของอีเมล์

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด แม้ในบางครั้งเราอาจแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือป้องกันความเสียหาย หรือโต้ตอบการดำเนินการตามกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิ์และการเรียกร้องของเรา

นอกจากนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการของเราหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเปิดเผยให้กับผู้ซื้อมุ่งหวัง และผู้ซื้อสุดท้ายในกรณีที่ Mottoraka.com (หรือส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา) ถูกขายออกไป

เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้แบบรวบยอดที่ไม่ประสงค์ออกนามร่วมกับผู้อื่น

การจัดเก็บข้อมูล
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในไทย เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แต่เป็นที่น่าเสียดาย เพราะการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัยจริงๆ แม้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งมาที่เว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่นๆ ของ Mottoraka.com จะมีความปลอดภัย คุณต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการลอบเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าว

นโยบายคุกกี้
เมื่อคุณคลิกเข้ามาที่ไซต์ของ Mottoraka.com หรือใช้บริการของเรา คุณจะได้รับคุกกี้หนึ่งตัวหรือหลายตัวโดยอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่เราใช้คุกกี้คือ รับประกันว่า เราจะนำเสนอบริการได้อย่างดีที่สุด

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก โดยปกติจะเป็นไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่อุปกรณ์เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่ไซต์ดังกล่าว คุกกี้มีประโยชน์เพราะคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำเว็บราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

การปิดกั้นและการลบคุกกี้ออก
บราว์เซอร์ของคุณจะช่วยให้คุณปิดกั้นหรือลบคุกกี้ที่คุณไม่ต้องการออกได้หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนู “วิธีใช้” ในบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่า การปิดกั้นคุกกี้ทุกตัวจะส่งผลลบต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์จำนวนมาก รวมถึงเว็บไซต์ของเราเอง ดังนั้น เราจึงขอแนะนำคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา

การใช้คุกกี้ของเรา
คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราอาจกำหนดขึ้นโดยเรา บุคคลที่สามที่ทำสัญญาร่วมกับเรา หรือบุคคลที่สามอิสระ เช่น บริษัทโฆษณา

ไซต์ของเราใช้ประโยชน์จากคุกกี้ทั้งแบบ “เซสชั่น” และ “แบบถาวร” คุกกี้ “เซสชั่น” จดจำข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่งเพื่อคัดกรองการค้นหาและทำการค้นหาให้แล้วเสร็จก่อนคุกกี้นั้นจะถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณยุติเซสชั่น คุกกี้ “แบบถาวร” จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก คุกกี้นี้จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก หรือจนกว่าจะหมดอายุตามวันที่ที่กำหนด

ข้อมูลด้านล่างแสดงคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ เหตุผลที่เรา (หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง) ใช้คุกกี้ และข้อมูลที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนไซต์ของเรา
ก) คุกกี้ที่ช่วยในการจัดบริการที่ผู้ใช้ต้องการ (ยกตัวอย่างเช่น การโชว์ข้อมูลที่คุณมีแนวโน้มที่จะชอบที่สุด)
ข) คุกกี้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหัวข้ออันหลากหลาย อาทิ การเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ (หรือ หน้าใดของเว็บไซต์ที่ถูกอ่านมากที่สุด) โดยเรียกว่า คุกกี้จัดเก็บข้อมูล
ค) คุกกี้ประเภทจดจำตัวเลือกของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ อาทิ สถานะสมาชิกของท่าน หรือการเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมใหม่ เป็นต้น
ง) คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่าน โดยเรียกว่า คุกกี้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายและการโฆษณา โดยใช้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายด้วยแบนเนอร์โฆษณาที่ผู้สร้างคิดว่าเป็นที่สนใจ ของผู้ใช้เว็บไซต์โดยวัดจากบันทึกการบราว์เซอร์จากคุกกี้ดังกล่าวและแบ่งปัน ข้อมูลร่วมกับกลุ่มบุคคลที่สาม อาทิ ผู้โฆษณา เป็นต้น

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
บริการของ Mottoraka.com มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณเลิกหรือหยุดใช้บริการของ Mottoraka.com เราขอแนะนำให้คุณอ่านแถลงการณ์/นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามทุกๆ เว็บที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

เราอาจมีตัวเลือกให้คุณส่งออกข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงไซต์เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter เพื่อให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์ทางสังคมที่มีประโยชน์ขณะที่ใช้บริการของ Mottoraka.com เมื่อส่งออกข้อมูลดังกล่าว นั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นและไซต์ของบุคคลที่สาม คนอื่นๆ ที่เข้ามาดูหรือใช้แอพพลิเคชั่นหรือไซต์เหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลจัดการแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่อ และคุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นเพื่อรับรองว่า คุณพอใจกับวิธีที่เว็บไซต์เหล่านั้นใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้กับพวกเขา

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้ได้โดยเลือกช่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณหรือติดต่อเราได้ตลอดเวลา คุณอาจเลือกไม่รับอีเมล์ด้านการตลาดโดยคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลนั้น

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการของเราที่ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถจัดการกับข้อมูลบางอย่างของคุณ รวมถึงการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลได้จากส่วนของ “บัญชี” บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์:
ภายใต้ข้อยกเว้นใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาหรือ จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Mottoraka โดยการติดต่อ:

Email:
ส่งข้อเสนอแนะของคุณ

ในแง่ของสิทธิ์ในการเข้าถึงและ / หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Mottoraka มีสิทธิ์ที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมการบริหารปฏิเสธคำขอของคุณในการเข้าถึงและ / หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเช่น ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการให้การเข้าถึงแก่คุณนั้นไม่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา

ในการเข้าถึง ดูและ/หรือการใช้ www.mottoraka.com และ/หรือการใช้บริการใดๆ ที่ได้เสนอหรือจัดหาให้ คุณได้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา (” ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
• บริษัท มอตโต้ราคา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์ mottoraka.com (“เว็บไซต์มอตโต้ราคา “) ซึ่งถูกบริการจัดการโดยบริษัท มอตโต้ราคา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัทมอตโต้ราคา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “คาร์มานา”)

• มอตโต้ราคา เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นเสนอและ/หรือโฆษณาบริการของตนต่อลูกค้าและจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ใช้งานและ/หรือลูกค้า (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ลูกค้า”) และระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา โดยในการเข้าถึง ดู ใช้งาน สมัครสมาชิก หรือโพสท์บนเว็บไซต์ คุณได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว การแจ้งเตือน การบอกกล่าวใดๆ และหรือคำแถลงใดๆ ของมอตโต้ราคา ที่อยู่บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา อย่างต่อเนื่อง

• มอตโต้ราคา สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลพินิจของมอตโต้ราคา โดยไม่ต้องมีการแจ้ง การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์มอตโต้ราคา และ/หรือบริการของมอตโต้ราคา ต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

• บริษัท มอตโต้อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“มอตโต้อ๊อคชั่น”) และ/หรือบริษัทในเครือ คือพันธมิตรทางธุรกิจของมอตโต้ราคา ที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์มอตโต้ราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของมอตโต้ราคา และบริการของมอตโต้อ๊อคชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ จะมีผลบังคับเมื่อลูกค้าเลือกรับบริการ หรือเข้าใช้บริการใดๆ ของมอตโต้ราคา

• ในการเข้าถึง ดู และ/หรือใช้บริการบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ลูกค้ารับประกันว่าไม่ได้ละเมิดหรือหลบเลี่ยงกฎหมาย ศีลธรรมอันดี สิทธิของบุคคลที่สามหรือระบบของมอตโต้ราคา ไม่ว่าในเวลาใดๆ

• มอตโต้ราคา สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง นำออก หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในเว็บไซต์มอตโต้ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

• มอตโต้ราคา สงวนสิทธิที่จะโอนสิทธิและหน้าที่ของมอตโต้ราคา ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้า

• สิทธิของลูกค้านั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา ลูกค้าเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา การตีความ การบังคับใช้ หรือข้อโต้แย้งใดที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา นั้นจะถูกตีความและตัดสินโดยมอตโต้ราคา เท่านั้น

• หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของมอตโต้ราคา นั้นไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดอื่นๆ นั้นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเสมือนว่าไม่มีข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเลย

• บรรดาข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของมอตโต้ราคา หรือเนื่องจากการให้บริการของมอตโต้ราคา ที่มีต่อลูกค้าให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

• การที่มอตโต้ราคา ไม่ใช้หรือผ่อนเวลาที่จะใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างมอตโต้ราคา กับลูกค้าจะไม่ถูกถือเป็นการสละสิทธิใดๆ มอตโต้ราคา ยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้หรือบังคับตามสิทธินั้นในอนาคต

• ลูกค้าเข้าใจว่าการให้บริการใดๆ นั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอันสมควรและต้องผ่านกระบวนการที่จำเป็น ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือจำนวนเงินใดๆ สำหรับความล่าช้าใดๆ ในกระบวนการ

• ลูกค้าให้ความยินยอมแก่มอตโต้ราคา ที่จะสอบถาม เก็บรักษา คงไว้ แบ่งปัน และส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของมอตโต้ราคา ตามที่มอตโต้ราคา เห็นว่าจำเป็นและสมควรโดยไม่ต้องขอคำยินยอมเพิ่มเติมจากลูกค้า ลูกค้าเข้าใจและยอมรับ “นโยบายความเป็นส่วนตัวของมอตโต้ราคา ” ความยินยอมนี้ให้มีผลตลอดไปและลูกค้าไม่อาจเพิกถอนคำยินยอมนี้ได้แม้ว่าลูกค้าจะได้หยุดใช้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการของมอตโต้ราคา
ข้อสงวนสิทธิในเนื้อหาและข้อมูล

• บรรดาข้อมูล รูปภาพ หรือสื่อที่ลูกค้าได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ของมอตโต้ราคา นั้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นความจริง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

• มอตโต้ราคา สามารถจัดเรียง เก็บรวบรวม จัดการ แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบใด ๆเพื่อส่งเสริมการติดต่อกันระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับมอตโต้ราคา โดยมอตโต้ราคา ไม่รับประกันว่าข้อมูล รูปภาพหรือสื่อใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ซึ่งถูกแสดงในเว็บไซต์มอตโต้ราคา นั้นถูกต้อง มอตโต้ราคา มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วนหรือกระทำการแทนลูกค้า ดังนั้นมอตโต้ราคา จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ในความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของลูกค้าหรือการให้ข้อมูลใดๆ ของลูกค้า

• ลูกค้าจะไม่ลงข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือข้อมูลในรูปแบบใดๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี สิทธิของบุคคลอื่น หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลปลอมหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตและถูกห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์มอตโต้ราคาหรือบริการใดของมอตโต้ราคา เพื่อวัตถุประสงค์อันผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อกฎหมาย

• หากมอตโต้ราคา พบหรือได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลที่ละเมิดต่อข้อ 2.3 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มอตโต้ราคา สงวนสิทธิที่จะนำออก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และมอตโต้ราคา ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ

• ลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่ามอตโต้ราคา รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ถูกนำเสนอโดยเจ้าของเว็บไซต์นั้น
สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

• เว็บไซต์มอตโต้ราคา เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบ การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากมอตโต้ราคา นั้นผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

• ลูกค้าจะไม่เปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์มอตโต้ราคา และ/หรือไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก การช้าลง การขัดขวางหรือแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ของมอตโต้ราคา หรือดักรับ ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข รบกวน เปลี่ยนแปลง ถอดรหัส แก้รหัส หยุดการทำงาน หลีกเลี่ยง หลบเลี่ยงหรือเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือทำให้มาตรการที่ได้ติดตั้งหรือใช้ในเว็บไซต์มอตโต้ราคา ด้อยประสิทธิภาพลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์และเนื้อหา

• ลูกค้าจะไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลติดต่อของลูกค้าคนอื่นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• บรรดาข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปของมอตโต้ราคา ทุกรูป ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ วิดีโอ เสียง สื่อ กราฟฟิก ไฟล์ หรือเนื้อหาข้อมูล หรือองค์ประกอบใดบนมอตโต้ราคา เว็บไซต์ ที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โนว์ฮาว หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มอตโต้ราคา และ/หรือบริษัท มอตโต้อ๊อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือมอตโต้ราคา เว้นแต่ข้อมูลบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ที่ผู้ให้บริการอื่นของมอตโต้ราคา หรือบุคคลที่สามที่มอตโต้ราคา ร่วมประกอบธุรกิจด้วยเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้

• เว้นแต่กรณีตามข้อ 4.3 ลูกค้าจะไม่ใช้ คัดลอก ส่งต่อ ดีพลิงค์ ไฮเปอร์ลิงค์ ดาวน์โหลด แสดง ทำสำเนา ขาย แลกเปลี่ยน ขายในตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ เผยแพร่ แจกจ่าย ถ่ายทอดหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ มอตโต้ราคา จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของมอตโต้ราคา ในทันที

• ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงของตนเท่านั้น ลูกค้าสามารถทำสำเนาข้อมูลลงในกระดาษเพื่อการใช้งานของตน ข้อมูลไม่สามารถถูกทำสำเนาหรือแจกจ่ายหรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นไม่ว่าในหนทางหรือรูปแบบใดๆ

ฟีเจอร์และฟังก์ชันบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา
• เว็บไซต์มอตโต้ราคา ให้บริการฟีเจอร์และฟังก์ชันหลายอย่างแก่ลูกค้า แม้ว่าจะมีบริการหลายอย่างที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ แต่มอตโต้ราคา เป็นเพียงผู้จัดทำและให้บริการฟีเจอร์ระบบจับคู่เท่านั้น มอตโต้ อ๊อคชั่นและบริษัทในเครือ/พาร์ทเนอร์ของมอตโต้ราคา เป็นผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เหลือ

ระบบจับคู่
• ระบบจับคู่คือฟีเจอร์ที่จัดทำโดยบริษัท มอตโต้ราคา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ลูกค้าเสนอขาย ขายหรือซื้อรถยนต์มือสอง สัญญาซื้อขายรถยนต์มือสองนั้นจะถูกทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง มอตโต้ราคา ไม่ใช่ผู้จัดการประมูลหรือนายหน้าขายสินค้า

• มอตโต้ราคา ไม่ได้กระทำการแทนผู้ขายหรือผู้ซื้อ และไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใดที่เกี่ยวข้องกับรถมือสองที่ถูกโพสท์บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเองในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา

• มอตโต้ราคา ไม่ได้รับรายได้โดยตรงใดๆ จากการให้บริการนี้และไม่ได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับลูกค้าที่โพสท์บนเว็บไซต์ มอตโต้ราคา ดังนั้น มอตโต้ราคา จึงไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ความสูญเสีย เสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการประพฤติมิชอบ ความผิดพลาด การละเลย ความไม่ถูกต้องหรือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม

บริการแนะนำประกันภัย
• บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัย โดยบริษัท ซึ่งบริษัทพาร์ทเนอร์กับมอตโต้ราคา จะช่วยลูกค้าในการเปรียบเทียบประกันภัยที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า

• โดยการเลือกใช้บริการนี้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดที่อยู่ในข้อย่อยนี้

• เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ข้อมูล ตัวเลขและ/หรือราคาของค่าประกันภัยที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ไม่ได้เป็นการแนะนำ ตีความหรือแสดงออกเป็นการรับรอง อนุมัติ แนะนำ หรือให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับผู้รับประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมอตโต้ราคาหรือที่ปรึกษาอยู่ดี รวมถึงคุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งานของลูกค้า เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริการ ข้อมูล ตัวเลข และ/หรือราคา หรือส่วนประกอบใด ๆ ของการประกันภัยจะไม่ถูกถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำเชื้อเชิญให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จากผู้รับประกันภัยหรือบุคคลที่สาม

• การแนะนำประกันภัยบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา นั้นเป็นเพียงคำแนะนำที่ใกล้เคียง แต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุด และอยู่บนฐานของความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าประกันภัยใดเหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง

• ราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา เป็นเพียงการประมาณการใกล้เคียง แต่มิใช่การยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับการเสนอราคานั้น การส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นคือคำเสนอจากลูกค้าในเวลาที่ส่งคำสั่ง ซึ่งอาจถูกตอบรับหรือปฏิเสธโดยมอตโต้ราคา ที่ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ราคาที่เป็นที่สุดนั้นจะถูกคิดคำนวณและเสนอให้แก่ลูกค้าโดยผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ถ้าคำเสนอนั้นได้รับการตอบรับ ลูกค้าจะได้รับคำยืนยันของธุรกรรมนั้น

• คำขอเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา จะเข้าสู่กระบวนการของเราและตรวจสอบตามเกณฑ์การอนุมัติกรมธรรม์ของผู้รับประกัน

• ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลและรับรองว่าข้อมูลรวมถึงรายละเอียดนั้นถูกต้องและเพียงพอ ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาเพื่ออนุมัติกรมธรรม์โดยสุจริต มิฉะนั้นลูกค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์

• ลูกค้าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เอกสารกรมธรรม์อื่นที่กฎหมายห้ามไม่ให้ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถส่งได้ จะส่งให้ลูกค้าในรูปแบบเอกสารปกติ

• ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ซื้อกรมธรรม์ จัดการกรมธรรม์ การทำธุรกรรมเหล่านี้จะไม่เสร็จสิ้นจนกว่ามอตโต้ราคา และ/หรือที่ปรึกษา จะได้รับและดำเนินการตามคำยืนยันของลูกค้า ซึ่งรวมถึงคำตอบรับที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอ หรือการยืนยันการชำระเงิน

• ลูกค้าจะต้องรักษาวิธีการติดต่อที่ได้เลือกไว้ เช่น อีเมล โทรศัพท์ ให้ใช้การได้และแจ้งให้คาร์มานาทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นคาร์มานาจะไม่ชดใช้ให้แค่ความสูญเสียหรือเสียหายใดที่เกิดจากการไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ตามวิธีการติดต่อที่ได้ให้ไว้

• มอตโต้ราคา อาจปฏิเสธการทำธุรกรรมไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าวเท่าที่กฎหมายอนุญาต

บริการตรวจสอบสภาพรถ
• บริการตรวจสอบสภาพรถคือบริการที่จัดทำโดยมอตโต้ อ๊อคชั่น เพื่อให้ลูกค้า ในฐานะผู้ซื้อ สามารถตรวจสอบสภาพของรถยนต์มือสองที่ตนต้องการจะซื้อโดยช่างตรวจสอบสภาพชำนาญการของมอตโต้ อ๊อคชั่น

• มอตโต้ราคา เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและทางเลือกในการใช้บริการนี้บนเว็บไซต์เท่านั้น มอตโต้ราคา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสอบสภาพรถที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

• โดยการเลือกใช้บริการนี้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดที่อยู่ในข้อย่อยนี้

• ช่างตรวจสอบสภาพของมอตโต้ออคชั่นเป็นช่างที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองและจะให้รายงานการตรวจสอบสภาพแก่ลูกค้า

• ในการให้บริการตามสัญญา ช่างตรวจสอบสภาพจะต้องทำการทดลงขับรถยนต์มือสองด้วย หากลูกค้าไม่อนุญาตให้มีการทดลงขับรถยนต์ บริการนี้จะถูกยกเลิกและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นแล้วให้กับมอตโต้ อ๊อคชั่นหรือช่างตรวจสภาพ

• ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไปตรวจสอบสภาพรถพร้อมกับช่างตรวจสอบสภาพรถในวันตรวจสภาพได้ แต่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายของตนเอง

• รายงานดังกล่าวจะสิ้นอายุภายหลังหนึ่งเดือนจากวันที่ออกรายงาน และจะสิ้นอายุทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นกับรถยนต์ที่ได้ตรวจสภาพ รายงานการตรวจสอบสภาพดังกล่าวมิได้รับประกันสภาพหรือมูลค่าของรถยนต์มือสอง มอตโต้ อ๊อคชั่นไม่ได้รับรองและ/หรือรับประกันความถูกต้องของรายงานการตรวจสอบสภาพที่ให้โดยช่างตรวจสอบสภาพ หรือให้การรับรองหรือแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถยนต์ที่ตรวจสภาพแก่ลูกค้า

• มอตโต้ อ๊อคชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด หรือความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ที่ได้ตรวจสภาพ หรือทรัพย์สินของอื่นใดที่เกิดจากการกระทำของช่างตรวจสอบสภาพนอกขอบเขตการจ้าง นอกจากนี้ มอตโต้ อ๊อคชั่นจะไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุหรือการกระทำใดที่เกิดจากบุคคลที่สามหรือลูกค้า ความรับผิดของมอตโต้ อ๊อคชั่นและ/หรือช่างตรวจสภาพจะจำกัดอยู่ที่ไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายให้เท่านั้น

บริการแนะนำไฟแนนซ์
• บริการแนะนำไฟแนนซ์คือบริการที่จัดทำโดยมอตโต้ราคา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในฐานะผู้ซื้อในการขอไฟแนนซ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการซื้อรถยนต์มือสอง

• มอตโต้ราคา เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและทางเลือกในการใช้บริการนี้บนเว็บไซต์เท่านั้น มอตโต้ราคา ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือสามารถควบคุมผู้ให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ให้บริการทางการเงินได้แสดงไว้บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา และมอตโต้ราคา ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือให้บริการใดบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทางการเงิน

• มอตโต้ราคา จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการเงินอันเกิดจากการที่ลูกค้าใช้บริการทางการเงินนั้น

• ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา ที่ประกอบด้วยตัวเลข ข้อมูล หรือข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ให้บริการทางการเงิน และรวมถึงราคาที่คิดคำนวณได้ ตัวเลข หรือข้อมูลเปรียบเทียบ นั้นได้มาจากข้อมูลที่มอตโต้ราคา ได้รับจากผู้ให้บริการทางการเงิน ดังนั้น คาร์มานามอตโต้ราคา จึงไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อมูล ตัวเลข และราคา และมอตโต้ราคา จะไม่รับผิดในความผิดพลาดหรือละเลยในกรณีนี้

• โดยการเลือกใช้บริการนี้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดที่อยู่ในข้อย่อยนี้

• มอตโต้ราคา จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้าในการขอไฟแนนซ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อรถยนต์มือสอง การตัดสินใจอนุมัติไฟแนนซ์นั้นเป็นสิทธิของผู้ให้บริการทางการเงินแต่ผู้เดียว และมอตโต้ราคา จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของผู้ให้บริการทางการเงินนั้น

• เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ตัวเลขและ/หรือราคาของผู้ให้บริการทางการเงินนั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือแสดงออกว่ามอตโต้ราคา รับรองหรือแนะนำในประการใดเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการทางการเงิน รวมถึงคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริการ ข้อมูล ตัวเลข และ/หรือ ราคา หรือส่วนประกอบใดๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน มิใช่คำเสนอหรือคำเชื้อเชิญให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการทางการเงินหรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด

• ข้อมูลหรือเอกสารใดที่ได้ให้ไว้แก่มอตโต้ราคา ที่เกี่ยวข้องกับการขอไฟแนนซ์ อาจถูกส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

• หากลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติไฟแนนซ์จากผู้ให้บริการทางการเงิน ธุรกรรมในการซื้อรถยนต์มือสองจากผู้ขายที่ลงขายบนเว็บไซต์มอตโต้ราคา อาจไม่สมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

• บริการแนะนำไฟแนนซ์นั้นจัดให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าบริการ แต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่ผู้ให้บริการทางการเงินอาจเรียกเก็บ
บริการช่วยเหลือในการโอนกรรมสิทธิ์

• บริการช่วยเหลือในการโอนกรรมสิทธิ์คือบริการที่จัดทำโดยมอตโต้ราคา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มือสองให้แก่ลูกค้า

• มอตโต้ราคา เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและทางเลือกในการใช้บริการนี้บนเว็บไซต์มอตโต้ราคา เท่านั้น มอตโต้ราคา ไม่ได้เกี่ยวข้องในการให้บริการ ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่อย่างใด

• โดยการเลือกใช้บริการนี้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดที่อยู่ในข้อย่อยนี้

• มอตโต้ราคา จะช่วยเหลือลูกค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มือสองจากผู้ขายหรือจากผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ขายไปยังผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ซื้อได้ชำระเงินค่ารถยนต์มือสองทั้งหมดแล้ว แล้วแต่กรณี และการชำระเงินนั้นไม่สามารถขอคืนเงินและ/หรือโอนสิทธิต่อไปได้

• ลูกค้าตกลงที่จะให้เอกสารที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ให้แก่มอตโต้ราคา ในทันที รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหนังสือมอบอำนาจและเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์

• ลูกค้าแต่งตั้งมอตโต้ราคา ให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์นั้นมีผล และ/หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มือสองจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ขายไปยังผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ซื้อ

• ในกรณีที่สมุดทะเบียนรถอยู่ในความครอบครองของผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ขาย ผู้ขายจะแต่งตั้งมอตโต้ราคา ให้เป็นผู้รับสมุดทะเบียนของรถยนต์มือสองจากผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ขาย และดำเนินการที่จำเป็นใดๆ เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์นั้นมีผล และ/หรือจดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มือสองให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการทางการเงินของผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงสละสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับและบริหารจัดการการรับสมุดทะเบียนรถให้แก่มอตโต้ราคา

• ระหว่างกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ มอตโต้ราคา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆที่เกิดกับรถยนต์ที่ได้ตรวจสภาพ หรือทรัพย์สินของอื่นใด

• บริการช่วยเหลือในการโอนกรรมสิทธิ์นี้จัดให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าบริการ แต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ภาษี อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการทางการเงินหรือผู้ให้บริการอื่นเรียกเก็บ

ข้อปฏิเสธคำรับรองและรับประกัน
• เว็บไซต์มอตโต้ราคา และเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลเปรียบเทียบ ตัวเลขและ/หรือบริการที่จัดทำโดยมอตโต้ราคา ผ่านทางเว็บไซต์มอตโต้ราคา นั้น ถูกจัดทำขึ้นบนเกณฑ์ตามที่เป็นอยู่และเข้าถึงได้ แม้ว่ามอตโต้ราคา จะได้ใช้มาตรการที่สมควรเพื่อยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูลและ/หรือตัวเลข มอตโต้ราคา ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มอตโต้ราคา เนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อมูลเปรียบเทียบ ตัวเลขและ/หรือบริการที่จัดทำโดยมอตโต้ราคา ผ่านเว็บไซต์มอตโต้ราคา หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทางการเงินและ/หรือผู้รับประกันภัย ที่ลูกค้าอาจถูกนำทางไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำรับรองหรือรับประกันในเรื่องสิทธิ การไม่ละเมิด ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย คุณภาพหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง รวมถึงความประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวของลูกค้า

• บรรดาข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ให้ไว้โดยสุจริตและนำมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลบางส่วน และมอตโต้ราคา หรือบริษัทใดในกลุ่มบริษัทมอตโต้ราคา ไม่รับรองข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณ มอตโต้ราคา ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ในความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และจะไม่ถูกถือว่าและไม่ควรยึดถือว่าเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับประเด็นใดๆ

• มอตโต้ราคา และหรือบริษัทในกลุ่มมอตโต้ราคา กรรมการ ลูกจ้าง หรือผู้ร่วมงาน ไม่รับประกันความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือรับประกันความเชื่อถือได้หรือความถูกต้อง หรือรับผิดชอบในประการใดๆ รวมถึงความประมาท บกพร่อง หรือละเลย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด ที่เป็นผลมาจากการที่บุคคลใดเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์

การรับผิดชดใช้
• ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ให้แก่มอตโต้ราคา และจะชดใช้สำหรับการกระทำ การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง ความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจาก การละเมิดโดยลูกค้าในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายของมอตโต้ราคา การแจ้งเตือน และ/หรือประกาศที่อยู่บนเว็บไซต์และเผยแพร่ ได้แจ้งให้ทราบและ/หรือได้แจกจ่ายในที่อื่นใด

ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว
• มอตโต้ราคา จริงจังกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของมอตโต้ราคา ลูกค้าสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของมอตโต้ราคา ได้สำหรับข้อมูล และรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวของมอตโต้ราคา เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมอตโต้ราคา (Privacy Policy of Mottoraka.com)

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์มอตโต้ราคา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท มอตโต้ราคา (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัทในเครือและบริษัทลูก (โดยเรียกแต่ละบริษัทหรือโดยรวมว่า “มอตโต้ราคา “, “เรา”, “พวกเรา”, “ของพวกเรา”) มอตโต้ราคา ให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราและเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่จะจัดการคุ้มครองและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของท่านที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวม การใช้การเปิดเผยหรือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของลูกค้า และยังให้ความช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการมอบข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของท่านให้กับเรา ถ้าหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของพวกเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลหรือข้อมูลประเภทใดๆที่สามารถยืนยันตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นให้ถือว่าเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายนี้เป็นต้นไป เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมไปถึงข้อมูลที่ได้มาโดยไม่มีการระบุชื่อหรือรวมรวม เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่อาจใช้เพื่อการระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะโดยการใช้ประกอบกับข้อมูลอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด

มอตโต้ราคา ยังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท มอตโต้ อ๊อคชั่น จำกัด (“มอตโต้อ๊อคชั่น”) ผู้ให้บริการด้านการประมูลขายทอดตลาด การขนย้าย และผู้ให้บริการอื่นๆที่ให้การบริการหลายอย่างบนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าเราอาจส่งหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการหรือมอบข้อเสนอต่อท่านจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย

ในการใช้บริการของมอตโต้ราคา หรือบริการของมอตโต้อ๊อคชั่น การลงทะเบียน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและท่าน ได้มอบความยินยอมในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเรา ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการ เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางส่วนต่อท่านได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่ภายใต้กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย เราจะตรวจดูและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เพื่อให้ความคุ้มครองต่อลูกค้าของเราและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกฎหมายไทย เรายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดของเราโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่เราจะแจ้งไปยังท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเมื่อไหร่?
เรารวบรวม ดำเนินการและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านและอุปกรณ์ใดๆที่ท่านอาจใช้:
• เมื่อท่านลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา;
• เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลบนแบบคำขอเว็บไซต์หรือส่งแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยทางออนไลน์หรือโดยวิธียื่นเอกสาร
• เมื่อท่านโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือให้ช่องทางติดต่อบนโพสต์นั้น
• เมื่อท่านค้นหารายการบนเว็บไซต์ของเราผ่านทาง Local Storage หรือโดยเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
• เมื่อท่านเข้าทำสัญญาบริการใดๆหรือให้เอกสารอื่นๆหรือข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการของเรา
• เมื่อท่านติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย โทรสาร การพบปะ สื่อโซเชียล หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นใด
• เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
• เมื่อท่านได้ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนต่อเรา หรือ
• เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะรวบรวม?

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา
  • ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา
  • เนื้อหาอื่นๆที่ท่านได้สร้างขึ้น เช่น โพสต์ข้อความของท่าน ประวัติการค้นหาหรือธุรกรรมของท่าน
  • อายุ เพศ ความสนใจหรือสิ่งที่ชอบ ซึ่งท่านอาจให้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการอัพเดทหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบัญชีของท่าน
  • ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการของเรา เช่น สัญญากู้ยืมเงินของท่านหรือผู้ให้บริการทางการเงินของท่านหรือข้อมูลเครดิต จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ
  • ปฏิสัมพันธ์ของท่านต่อบริการของเรา บริการที่ท่านเลือกและการติดต่อสื่อสารกับเรา
  • ข้อมูลในระบบจีพีเอสของท่าน ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการที่อ้างอิงจากตำแหน่ง เช่น การค้นหาสถานที่ให้บริการของเรา
  • ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ค่าสถิติของเว็บเพจที่ได้รับการเยี่ยมชม การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ URL อ้างอิง, ad data, IP Address, ประวัติการค้นหา และข้อมูลการท่องเว็บของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยใช้ Local Storage และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน
เราใช้ Local Storage และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ในการรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่าน ที่มีต่อบริการของเราเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่น
เราอาจอนุญาตให้ท่านเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์หรืออาจใช้เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ในการสร้างบัญชีของท่าน หรือในการเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านกับทุกๆ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เว็บไซต์สังคมออนไลน์อาจทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอัตโนมัติผ่าน การเชื่อมต่อบัญชีซึ่งถูกจัดการโดยเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีบนเว็บไซต์ของมอตโต้ราคา ในการนี้ ท่านได้ตกลงให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษาข้อมูล ที่ได้รับจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ตามโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร?
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดเตรียมและพัฒนาการให้บริการของเรา เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านและบริการของเรา เพื่อให้บริการแก่ท่าน เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน บรรเทา และสืบสวนการกระทำที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการกับคำขอของท่าน
 • เพื่อเสนอเนื้อหาที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อรับและส่งการติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการบริการที่เราเชื่อว่าท่านสนใจตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อจัดการ ส่งเสริม ดำเนินการ จัดหาและ/หรือดูแลการใช้งานของท่าน หรือเพื่อเข้าถึงการให้บริการและเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อให้ท่านเข้าถึงประวัติการค้นหาหรือการตั้งค่าส่วนตัวของท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอการบริการของท่าน
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อตกลงอื่นๆของเรา
 • เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 • เพื่อการระบุตัวตนและการยืนยัน
 • เพื่อสนับสนุนและจัดการการอัพเดทซอฟท์แวร์ต่างๆ และ/หรือการอัพเดทอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้การให้บริการของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย อันมีผลผูกพันมอตโต้ราคา หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทลูก
 • เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ การนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อเก็บข้อมูล จัดเก็บ สำรองไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจรัฐของท่าน และ/หรือ

วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่เราขอความยินยอมของท่าน
การสื่อสารทางการตลาดแต่ละครั้งที่เราได้ส่งไปให้ท่านจะมีข้อแนะนำการอนุญาตให้ท่าน “บอกปฏิเสธ” ในการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ หากในเวลาใดที่ท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดในอนาคตใดๆ หรือต้องการให้ลบชื่อของท่านออกจากรายการจดหมาย โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร?
เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถที่จะเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้ทันสมัยได้ ดังนี้

 • ท่านสามารถเข้าถึง ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับการให้บริการที่ดีที่สุด เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่เราไม่ได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่านสามารถส่งคำขอมายังเราเพื่อให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บไว้ได้

เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
เราคุ้มครองข้อมูลของท่านโดยใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ์ การเปิดเผยและการปลอมแปลงข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มอตโต้ราคา ตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับเรา อย่างไรก็ตามในบางเหตุการณ์เราอาจจะแบ่งปันและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หุ้นส่วน บริษัทลูกและ/หรือบุคคลที่สามโดยปราศจากการบอกกล่าวต่อท่าน

การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจำเป็นเพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการของเรา เพื่อทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาของเรา หรือเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ บรรเทา และสืบสวนการกระทำที่ฉ้อฉลหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

บริษัทในเครือมอตโต้ราคา

 • เพื่อจัดทำเนื้อหาร่วมกัน บริการ การตลาด โฆษณา หรือการวิเคราะห์
 • เพื่อจัดทำการตั้งค่าส่วนตัวและโฆษณาให้แก่ท่าน
 • เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา
 • เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการทางการเงิน
 • เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น บริการแนะนำไฟแนนซ์ บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการยกเลิกประกันภัย
 • การบังคับใช้กฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
 • เพื่อการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ได้รับการกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย
 • เพื่อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมาย หากบุคคลเหล่านั้นได้จัดหาเอกสารที่เพียงพอ เช่น หมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการพิจารณาอื่นใดๆที่คล้ายคลึงกัน

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
หากเราจะพัฒนาธุรกิจของเรา ควบรวมหรือถูกซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีการซื้อขายกิจการ การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ การเลิกกิจการหรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ถูกโอนไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับหลังจากวันที่ 17 มกราคม 2563 ทางเราขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแก้ไข ทบทวน อัพเดตและ/หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ฝ่ายเดียวในเวลาใดๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและ/หรืออัพเดตเพื่อให้เป็นไปตามเทรนด์ นโยบาย กฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่จำเป็น จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังท่าน และ/หรือบอกกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทมอตโต้ราคา การที่ท่านยังใช้เว็บไซต์ของมอตโต้ราคา และ/หรือบริการภายหลังการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนและ/หรืออัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แสดงว่าท่านยอมรับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว

Close Bitnami banner