ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน mottoraka.com

บริษัท มอตโต้ราคาดอทคอม
(“บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามา เยี่ยมชม และใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยว กับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมี นโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการทุก ท่านโดยสังเขปดังนี้

Disclaimer policy นโยบายประกาศความไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน บริษัทจะนำมาพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงเพื่อในการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้ง หมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการรวบรวมข้อมูลรถยนต์มือหนึ่ง และมือสอง ฐานข้อมูลทางวิชาการและ ความรู้ในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯขอไม่ผิดชอบในความถูกต้องของบรรดา ข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่กำหนดในเว็บไซด์นี้

นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดขอบในความถูกต้องของข้อมูลในการโฆษณา รถยนต์มือสอง เช่น รูปภาพ ราคา และข้อมูลจำเพาะ ต่างๆ ดังนั้นผู้ที่สนใจจึงควรติดต่อ โดยตรงกับทางผู้ขาย (เต็นท์รถ) หรือผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้อง การตกลงซื้อขายรถยนต์มือสองที่ลง โฆษณากับทางบริษัท เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (เต็นท์รถ) บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการซื้อขายนั้นแต่อย่างใด

Copyrights ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของเว็บไซด์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บ ไซด์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ใน ลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)
เว็บไซต์ Mottoraka.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

เมื่อใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

เรามีนโยบายเผยแพร่ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายส่วนบุคคลลงบนหน้าเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้ เช่น ชื่อ หรือรายละเอียดของที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการใช้งานเว็บไซต์ เช่น เข้าชมเว็บไซต์หน้าไหนบ้าง

การใช้ข้อมูล
เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:
ก) เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง
ข) เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ
ค) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา
ง) เพื่อสร้างชุดรวมของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Mottoraka.com บางอย่าง
จ) เพื่อติดต่อคุณ:
– ตามที่คุณแจ้งขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่คุณส่งถึงเรา
– หากจำเป็นเราอาจต้องแจ้งคุณให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการของเรา
– เพื่อส่งคำยืนยันและการแจ้งเตือนการจอง คำประกาศหรือจดหมายข่าวที่คุณสมัครขอรับบริการ รวมถึงส่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
– เพื่อส่งอีเมล์ด้านการตลาดเกี่ยวกับบริการของเราหรือบริการของหุ้นส่วนของเราจากที่อยู่ของ Mottoraka.com เมื่อคุณเลือกขอรับบริการหรือตามที่กฎหมายอนุญาต คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมล์เหล่านี้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฏตรงด้านล่างของอีเมล์

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด แม้ในบางครั้งเราอาจแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือป้องกันความเสียหาย หรือโต้ตอบการดำเนินการตามกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิ์และการเรียกร้องของเรา

นอกจากนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการของเราหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเปิดเผยให้กับผู้ซื้อมุ่งหวัง และผู้ซื้อสุดท้ายในกรณีที่ Mottoraka.com (หรือส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา) ถูกขายออกไป

เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้แบบรวบยอดที่ไม่ประสงค์ออกนามร่วมกับผู้อื่น

การจัดเก็บข้อมูล
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในไทย เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แต่เป็นที่น่าเสียดาย เพราะการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัยจริงๆ แม้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งมาที่เว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่นๆ ของ Mottoraka.com จะมีความปลอดภัย คุณต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการลอบเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าว

นโยบายคุกกี้
เมื่อคุณคลิกเข้ามาที่ไซต์ของ Mottoraka.com หรือใช้บริการของเรา คุณจะได้รับคุกกี้หนึ่งตัวหรือหลายตัวโดยอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่เราใช้คุกกี้คือ รับประกันว่า เราจะนำเสนอบริการได้อย่างดีที่สุด

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก โดยปกติจะเป็นไฟล์ตัวอักษรและตัวเลขที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่อุปกรณ์เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่ไซต์ดังกล่าว คุกกี้มีประโยชน์เพราะคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำเว็บราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้

การปิดกั้นและการลบคุกกี้ออก
บราว์เซอร์ของคุณจะช่วยให้คุณปิดกั้นหรือลบคุกกี้ที่คุณไม่ต้องการออกได้หากคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนู “วิธีใช้” ในบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่า การปิดกั้นคุกกี้ทุกตัวจะส่งผลลบต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์จำนวนมาก รวมถึงเว็บไซต์ของเราเอง ดังนั้น เราจึงขอแนะนำคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา

การใช้คุกกี้ของเรา
คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราอาจกำหนดขึ้นโดยเรา บุคคลที่สามที่ทำสัญญาร่วมกับเรา หรือบุคคลที่สามอิสระ เช่น บริษัทโฆษณา

ไซต์ของเราใช้ประโยชน์จากคุกกี้ทั้งแบบ “เซสชั่น” และ “แบบถาวร” คุกกี้ “เซสชั่น” จดจำข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าหนึ่งเพื่อคัดกรองการค้นหาและทำการค้นหาให้แล้วเสร็จก่อนคุกกี้นั้นจะถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณยุติเซสชั่น คุกกี้ “แบบถาวร” จะช่วยให้เว็