ทำความรู้จักประกันภัยรถยนต์ 101 ตอนที่ 1

Home / Cars / ทำความรู้จักประกันภัยรถยนต์ 101 ตอนที่ 1
เคยไหมครับเวลาเราซื้อแล้วต้องเกิดการตั้งคำถามว่าจะซื้อประกันภัยไปทำไม่แล้วประกันภัยคืออะไรทำไม่ต้องซื้อประกันภัยและมันมีกี่แบบกี่ประเภทและนี้คือคำถามยอดฮิตถ้าเปรียบเทียบก็คงเหมือนเพลงฮิตของพี่เบิร์ด ธงไชย (เปรียบเทียบซะเก่าเชียว แต่เพลง พี่เบิร์ด ก้เพราะจนข้ามยุคข้ามสมัยจริง ๆ นะ) เลยทีเดียวและวันนี้เราจะทำความเข้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อประกันว่ามีกี่รูปแบบและเราจะเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก นะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั่นเรามาพูดถึงประกันภัยแบบคราว…

เคยไหมครับเวลาเราซื้อแล้วต้องเกิดการตั้งคำถามว่าจะซื้อประกันภัยไปทำไม่แล้วประกันภัยคืออะไรทำไม่ต้องซื้อประกันภัยและมันมีกี่แบบกี่ประเภทและนี้คือคำถามยอดฮิตถ้าเปรียบเทียบก็คงเหมือนเพลงฮิตของพี่เบิร์ด ธงไชย (เปรียบเทียบซะเก่าเชียว แต่เพลง พี่เบิร์ด ก้เพราะจนข้ามยุคข้ามสมัยจริง ๆ นะ) เลยทีเดียวและวันนี้เราจะทำความเข้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อประกันว่ามีกี่รูปแบบและเราจะเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก นะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั่นเรามาพูดถึงประกันภัยแบบคราว ๆ กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงและมีกี่ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ 101 ตอนที่ 1

การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกันชีวิต (Life Insurance) และการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) โดยธุรกิจการประกันภัยทั้ง 2 ประเภท มีหลักเกณฑ์และมีการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน การประกอบธุรกิจประกันชีวิตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 สำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

ตามหลักการวิชาการประกันภัย ได้แบ่งประเภทของการประกันภัยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทของประกันภัย

1. การประกันภัยบุคคล (Insurance of the person)

เป็นการประกันภัยเกี่ยวกับภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือที่เกิดกับบุคคล ได้แก่

  • การประกันชีวิต
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การประกันสุขภาพ

2. การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)

เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ได้แก่เป็นการประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัยทำสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ได้แก่

  • การประกันอัคคีภัย
  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • การประกันภัยรถยนต์
  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย แบ่งออกได้กว้างๆ ดังนี้

  • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)
  • การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
  • การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)
ประเภทประกันภัย

และประกันภัยรถตนต์นั่นอยู่ในประเภทที่ 2 หรือ การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) นั่นเองและนี้คือโครงสร้างของประกันภัยเบื้องต้นนะครับ

ขอบคุณข้อมูล: www.oic.or.th


ติดตามอ่าน ทำความรู้จักประกันภัยรถยนต์ 101 ตอนที่ 2 และ ทำความรู้จักประกันภัยรถยนต์ 101 ตอนที่ 3